Entreprenadbesiktning

Olika typer av entreprenadbesiktningar som Abeloc AB utför.

FB – Förbesiktning

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger.

KB – Kontrollbesiktning

En kontrollbesiktning görs innan slutbesiktningen för att minimera felen vid slutbesiktningen och på så vis underlätta för parterna. Det är viktigt att entreprenaden är färdigställd vid kontrollbesiktningen för att den ska göra nytta. Benämningen kontrollbesiktning finns inte i ABS. Därför har den inte heller samma status som de besiktningar som finns beskrivna i olika lagar och allmänna bestämmelser. Kontrollbesiktningen ska inte förväxlas med en förbesiktning.

SB – Slutbesiktning

Vid slutbesiktningen ska besiktningsmannen undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt det som står i entreprenadhandlingarna. Besiktningsmannen ska också bedöma arbetet är utfört fackmannamässigt. Utgångspunkten är i första hand parternas avtal, ritningar och andra underlag. Dessutom ska utförande som strider mot lagar och myndighetskrav noteras som fel. Besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller inte godkänd.

EB – Efterbesiktning

En efterbesiktning görs för att undersöka om de fel som noterats vid tidigare besiktningar har blivit avhjälpta.

SÄB – Särskild besiktning

Efter entreprenadtidens utgång kan det visa sig att en funktion har uteblivit eller att ett fel har återuppstått på grund av att det inte har åtgärdats ordentligt. Då kan någon av parterna begära en särskild besiktning.

Statusbesiktning

En statusbesiktning kan göras om det vid något tillfälle behövs en opartisk bedömning av vilka arbeten som är färdiga respektive återstår i en entreprenad, till exempel när ett entreprenadavtal hävs. Benämningen statusbesiktning finns inte i ABS. Därför har den inte heller samma status som de besiktningar som finns beskrivna i olika lagar och allmänna bestämmelser

GB – Garantibesiktning

Garantibesiktning utförs för att undersöka om fel uppstått inom garantitiden.

§ 59 – besiktning Tvåårsbesiktning

Senast två år efter slutbesiktningen kan en så kallad § 59-besiktning göras. Den kallas även ofta för tvåårsbesiktning. Vid besiktningen undersöker man om det visat sig några fel sedan entreprenaden avslutades.

UB – Utredande besiktning

För alla andra typer av besiktningar gör vi så kallade utredningsbesiktningar enligt ert önskemål.

ÖB – Överbesiktning

Om någon part vill pröva utfallet av en besiktning kan han eller hon begära en överbesiktning. Då prövas frågor om entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. En begäran om överbesiktning ska göras inom en månad efter det att parten fått utlåtandet från den besiktning som ska överprövas, om inte särskilda skäl finns för att förlänga tiden. Överbesiktningen utförs av en besiktningsman som parterna gemensamt utser. Överbesiktningen ersätter den besiktning eller den del av besiktningen som lett till påkallandet.

Besiktningsmannaboken

För något utförligare beskrivning av besiktningar för konsumenter kan man läsa i Besiktningsmannaboken. Den finns att ladda ned på nätet.