Byggbesiktning

Olika typer av entreprenadbesiktningar som Abeloc AB utför.

FB, Förbesiktning

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som tas i bruk före färdigställandet eller då övrigt särskilda skäl föreligger.

SB, Slutbesiktning

Vid varje entreprenad skall slutbesiktning utföras om någon av parterna begär det. Slutbesiktning görs efter det att arbetet har avslutats. Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren/konsumenten om när arbetet beräknas vara avslutat och slutbesiktning kan göras. Konsumenten skall därefter utan dröjsmål meddela entreprenören att han/hon begär besiktning och om så är fallet, utse en besiktningsman att utföra besiktningen. Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får entreprenören göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt. Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning.

EB, Efterbesiktning

Part äger påkalla efterbesiktning för konstaterande av om fel noterade vid slutbesiktning är av avhjälpta. Ersättning till besiktningsman betalas av entreprenören om fel i större omfattning kvarstår, i annat fall av beställaren.

SÄB, Särskild besiktning

Part får påkalla särskild besiktning avseende fel enligt 9 paragrafen i Konsumenttjänstlagen, som framträtt efter slutbesiktning eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60e paragrafen 3 konsumenttjänstlagen. Ersättning till besiktningsmannen betalas av påkallande part.

GB, garantibesiktning, Paragraf 59 besiktning , 2 års besiktning

Denna besiktning skall ske inom två år efter det att entreprenaden godkändes vid slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts, inom två år efter det arbetena avslutats . Ersättning betalas av påkallande part.

UB, utredande besiktning

För alla andra typer av besiktningar gör vi så kallade utredningsbesiktningar enligt ert önskemål.
Abeloc

Historik

2008 startades Abeloc AB av Kenny Carlsson och riktar in sig på byggkonsult. Kenny arbetar nu som kvalitetsansvarig och besiktningsman inom bygg och är utbildad via SBR, Ega och Novo utbildningar.

 • 1985 - Snickare på Diös äldreboende i Södertälje
 • 1986-87 - Snickare på Tälje byggnads numera Järntorget varierande mindre projekt
 • 1987-88 - Snickare på Kullenberg byggnation av polhemsgymnasiet på Kungsholmen
 • 1988-89 - Snickare på JM Bygg Hotell Hasselbacken på Djurgården
 • 1989 - Ken bygg (egen firma) byggnation av villor Ahus , Brahus
 • Inhyrd som arbetsledare med egen personal åt Åke Tungel byggare AB
 • Kenny Carlsson bygg AB , samma bolag som ombildades till aktiebolag
 • Byggnation av Sävsjöträhus, poolanläggningar, Södra djursjukhuset samt Åke tungel byggare
 • 2004-08 - Trivselhus anställd som byggtekniker På Södertäljekontoret
 • Upphandling av entreprenörer/kontrakt, närvaro från projektstart till slutbesiktning.
 • 2008 - SVEAB, Ittur koncernen, övertagande och utredning av projekt Lövbrunna i Täbyområde med 30 villor
 • Avslutade anställningen på Trivselhus i slutet på 2008

Abeloc